ภาษาไทย

สมาคมความร่วมมือนานาชาติเพื่อสุขภาพบำบัดแผนไทย (THAI)

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ด้วยความเคารพและซาบซึ้งในพระคุณของชาวไทยและวัฒนธรรมไทย รวมถึงเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ และการฝึกปฏิบัติด้านสุขภาพบำบัดแผนไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก เราจึงได้ก่อตั้งสมาคมความร่วมมือ นานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้เข้ารับการฝึกหัด ผู้ปฏิบัติ และคณาจารย์ด้านสุขภาพบำบัด แผนไทย ศาสตร์ด้านสุขภาพบำบัดแผนไทย และการนวดแผนโบราณ ที่รู้จักกันทั่วไปในนามของ การนวดไทย, โยคะไทย โยคะบำบัด  การจับเส้น ฯลฯ  รวมทั้งการบำบัดโรคและส่งเสริมสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทยตามแบบโบราณ เช่น ยาไทย สปาไทย และวิธีการสุขภาพบำบัดอื่น ๆ ที่ใช้สมุนไพร

 

สมาคมมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของศาสตร์ด้านสุขภาพบำบัดแผนไทย ซึ่งสืบทอดจากศาสตร์ โบราณอันทรงค่าของประเทศไทย และมีลักษณะเฉพาะที่ต่างจากสุขภาพบำบัด แบบอื่น ๆ เช่น การนวดแบบตะวันออก เวชกรรมแบบจีน และอายุรเวชแบบอินเดีย
  • เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพแผนไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
  • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาพบำบัดแผนไทยให้แก่สมาชิก และสร้างระบบกระจายข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกชุมชนที่เป็นสมาชิกของสมาคม รวมถึง จัดทำทำเนียบสมาชิกและสร้างเวบไซด์ให้ผู้สนใจได้เข้าสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมและบริการ
  • เพื่อกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน การออกประกาศนียบัตร และการจัดระดับความรู้และ ความชำนาญ สำหรับผู้ปฏิบัติและครูผู้สอนด้านสุขภาพบำบัดแผนไทย
  • เพื่อเป็นเจ้าภาพและผู้สนับสนุนการจัดประชุม และการนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพบำบัดแผนไทย รวมถึงนำเสนอประจำปีถึงการดำเนินงานด้านสุขภาพบำบัดแผนไทยเกี่ยวกับการศึกษา การปฏิบัติ และเผยแพร่ศาสตร์สุขภาพบำบัดแผนไทยไปทั่วโลก

 

ค่าสมาชิกฟรีสำหรับชาวไทย  ทั้งนี้ต้องกรอกแบบฟอร์มขอเข้าเป็นสมาชิก:  

__เข้าร่วม__   คลิคตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิคTHAI ฟรี รบกวนกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

email contact